Uitgevoerde opdrachten

Informatiemanager EBA Benchmark High Default Portfolios
Verantwoordelijk voor het verzamelen van data en opstellen rapportages over zogenaamde High Default Portfolio’s (HDP) ten behoeve van een benchmark onderzoek door de European Banking Authority. HDP heeft betrekking op corporate, SME en residential mortgage Portfolios.

In het kader van de ECB on-site on Capital Adequacy stuur ik een multidisciplinair team aan dat moet aantonen hoe de IRB modellen bijdragen aan de gerapporteerde RWA. Hiertoe moeten alle Business Units wereldwijd data aanleveren.

Een ordelijke communicatie tussen Group Audit en Risk Management tot stand brengen tijdens de audit op de COREP, de rapportageverplichting voor kredietinstellingen.

Projectmanager bij een gerechtsdeurwaarder
Besturing van twee veranderingstrajecten:

Normering en Capaciteitsplanning – de deurwaarder wil haar klanten efficiënter bedienen vanuit een Shared Services Center. Alle processen in zowel het minnelijke als het gerechtelijke traject zijn beschreven en aan verschillende afdelingen toegewezen. De activiteiten zijn genormeerd en worden gemeten. Voordelen zijn: verbeterde kosten toerekening, tijdrovende processen worden zichtbaar en kunnen geanalyseerd en geoptimaliseerd worden en we kunnen medewerkers inzetten waar dat het hardste nodig is.
Het multidisciplinaire team bestaat uit 8 mensen en raakt het hele bedrijf: Procesondersteuning Executie en Derdenbeslagen, Deurwaarders, Juridisch Team, Klanten Teams, Executie Teams, Financial Accounting, Contact Center, etc.

Dossier ontdubbeling – het bedrijf is ontstaan vanuit 27 zelfstandige deurwaarderskantoren met ieder hun eigen administratie. Na de samenvoeging van de administraties bestaan er nog veel dubbele dossiers; een O-dossier waarmee men met de Opdrachtgever communiceert en een U-dossier waarin de Uitvoering (door de deurwaarder bij de woonplaats van de debiteur) geadministreerd wordt. Het project moet zorgen voor eenduidige dossiers, opschoning van redundante gegevens om te komen tot uitstekende data kwaliteit en heldere communicatie naar opdrachtgevers en debiteuren.

Projectmanager bij een financiële instelling.
Het Perplex project heeft tot doel de aanlevering van Profit & Loss en Balance Sheet gegevens uit diverse rente- en provisiebronnen te stroomlijnen om te kunnen voldoen aan de eisen van DNB.
Doorlooptijd 12 maanden. Budget € 2,4 mln. Span of control 10-15 personen.

BPM / Scrum Master bij een financiële instelling.
Verantwoordelijk voor het (her)ontwerpen van businessprocessen, zodanig dat deze cross-channel beschikbaar zijn voor klanten en medewerkers van de bank.
• Eenduidig Beleggingsadvies; het proces dat ervoor zorgt dat klanten advies krijgen zodanig dat hun portefeuille in overeenstemming is met het afgesproken risico profiel.
• CRM Breedteadvies; inzichtelijk maken voor welke klanten een adviestraject loopt en in welk stadium.
• Digitaal signeren van service requests; (telefonische) aanvragen van klanten worden door de bank op papier bevestigd met de vraag het getekend terug te sturen. Dit proces kan ook digitaal worden uitgevoerd.
• IBANisering: de processen om betaal- en spaarrekeningen te openen en op te heffen moeten IBAN proef worden.
Doorlooptijd 15 maanden. Budget € 2,8 mln. Span of control 8-12 personen.

ICT team lead / portfolio manager bij een financiële instelling.
Ik ben het eerste aanspreekpunt voor Group Risk Management aangaande Operational Risk Management (ORM) en het Data Quality Improvement Programme (DQIP).
Het team bestaat uit 4 business analisten, 2 modelleurs, 2 projectleiders en 1 architect.
Ik leid het ORM integratie project ( > € 1,6 mln) dat de fusie van twee banken ondersteunt bij het doel AMA compliant te worden; het project moet het daarvoor noodzakelijke systeem ontwikkelen en implementeren.
Als portfolio manager ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de systemen FORTE (operational risk) en STARS (insurance management).

ICT team lead / portfolio manager bij een financiele instelling.
Het team ondersteunt de risk management functie van Business Unit NL, Private Clients en de Diamonds & Jewelry Group.
Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de business aangaande de Credit Risk Management processen Rating Program Lending (RPL), Rating Non-Program Lending (RNPL) en Operational Risk Management (ORM).
Ik leid de volgende projecten in het Basel 2 programma (portfolio > € 1,5 mln):
• RPL heeft tot doel het retail porfolio van Fortis te raten in de ABN AMRO systemen QB en PROBE. Belangrijkste doel is te zorgen dat het proces in 5 werkdagen na einde maand kan worden voltooid.
• RNPL heeft tot doel de overtypslagen tijdens het kredietverleningproces in de Corporate Client Units te verminderen door geautomatiseerde interfaces tussen front-end en back-end systemen en daarmee de Basel 2 data kwaliteit te verbeteren.
• ORM heeft tot doel AMA compliant te worden; het project moet de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in systemen analyseren en realiseren.

Project manager bij Group Risk Management / Credit Solutions van een financiële instelling.

Credit Solutions ondersteunt wereldwijd het proces van kredietverlening aan multinationals en midden- en kleinbedrijven.
De belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat de business op adequate wijze ondersteund wordt door ICT. Dit doet men door gevraagd en ongevraagd de business van advies te voorzien, hierbij rekening houdend met de eisen van de toezichthoudende instanties (Nederlandse bank, Basel II, IFRS). Daarnaast voert zij de regie over het portfolio aan projecten dat de business beter moet ondersteunen bij hun werkzaamheden. De regie functie heeft betrekking op de gehele lifecycle van een systeem.
Binnen Credit Solutions ben ik het eerste aanspreekpunt voor de business aangaande de processen: Financial Spreading, Rating Models en Rating Validatie en Loan Pricing. De wensen van de business vertaal ik naar de business strategie van Group Risk Management en van daaruit naar de juiste ICT oplossingen. De gekozen oplossing wordt daarna gefaseerd gerealiseerd.
Projectmanager van de projecten (portfolio > € 1,5 mln):
– GRACE, de ontwikkeling en wereldwijde uitrol van het platform om van alle counterparties van ABN AMRO de PD (Probability of Default) te berekenen met behulp van 23 rating modellen. Naast handmatige vastlegging van financiële statements heeft GRACE ook web-services voor het automatisch importeren van data van externe providers (Moody’s, Serasa). GRACE is niet alleen onontbeerlijk in het kredietverleningsproces, maar de actuele financiële gegevens van de klant worden ook gebruikt om mogelijkheden tot cross-selling te identificeren. Het SPOT project won hiermee in 2007 de European Banking Technology Award for best use of IT in Corporate and Investment Banking.
– Loan Pricing Tool, waarmee het EC (Economic Capital) beslag wordt berekend voor verschillende scenario’s.
– Uitrol van het IT Operating Model binnen de afdeling.

Daarnaast organiseer ik voor de Project Managers en Business Analisten community van IT Group Functions lezingen en presentaties.

ICT project manager voor het klantgebied Corporate Centre (CC) van ABN AMRO.
Binnen het CC zijn de generieke – dus niet specifiek voor een klantgerichte business unit – bedrijfsprocessen als Finance, Legal, Risk Management en Corporate Communications ondergebracht.
Projecten:
• Migratie van de CC medewerkers naar een nieuw werkstation platform.
• Group Finance selectie en implementatie van een pakket voor Group Intercompany Processing
• Group Finance implementatie van een pakket voor Managing Group Shareholdings
• Group Administrative Organisation: selectie en implementatie van een pakket voor Web Content Mgt. – het beheren en publiceren van policies, standards en procedures.
• Group Legal: selectie van een document handling pakket.
• Corporate Communications: implementatie Group Intranet site.
• Group Insurance Management: selectie en implementatie van een pakket voor claimbehandeling.
• Group Finance: implementatie van een pakket voor Consolidation & Reporting.
• Vanuit ICT streven we naar verbetering van de projectbeheersing en van het softwareontwikkelingsproces. Ik heb de toepasbaarheid van het integrale kwaliteitssysteem en het werken volgens het Capability Maturity Model aangetoond voor de ICT afdeling voor Corporate Centre.

Projectmanager implementatie Balanced Scorecard bij ICT Development
Nadat de ICT strategie en de belangrijkste doelstellingen zijn geformuleerd heb ik gezorgd voor maatstaven om de realisatie van de doelstellingen te kunnen meten en in de organisatie belegd dat de metingen worden uitgevoerd en erover wordt gerapporteerd en gecommuniceerd.
De implementatie van de Balanced Scorecard betekent voor de ICT organisatie (destijds ca 1800 man) een aantal belangrijke veranderingen:
• medewerkers moeten hun tijdsbesteding gaan registreren;
• afdelingen moeten hun klanttevredenheid gaan meten en
• MT leden moeten over van papieren rapportages naar online inzicht in de voortgang op de doelstellingen en de onderliggende oorzaken.

Projectleider automatisering Customer Relationship Management (Vantive)
Ik leid het project dat een ontwikkelstraat Vantive voor ICT heeft opgeleverd. In Vantive zijn de Callcenter processen outbound calling en complaints gebouwd.

Projectleider automatisering Workflowmanagement & Imaging Insurances
Ik heb het Schadeverzekeringsbedrijf van ABN AMRO leren kennen in deze projecten die ten doel hadden de werkstroom rond schadebehandeling en inkoop van verzekeringen papierloos te maken. Hiertoe hebben we bestaande legacy systemen en het documentbeheersysteem Visual Info geïntegreerd en onder besturing van een workflowmanager gebracht.

ABN AMRO; systeemontwerper en testcoördinator project IRIS.
Het systeem creëert per cliënt een overzicht van welke producten en diensten de cliënt wel en niet van ABN AMRO afneemt, alsmede de saldi die hiermee gemoeid zijn. Dagelijks worden hiervoor de cliëntgegevens die vastliggen in tal van productadministraties ontdubbeld.
In dit project leerde ik in korte tijd veel producten en alle cliëntsegmenten kennen.

Fokker Aircraft; informatieanalist en projectleider voor de klantgebieden Financiën, Personeelszaken en Douanezaken
Belangrijkste projecten:
• SISO (Salaris Informatie Systeem Online); nieuwe wetgeving (onkostendeclaraties moeten op de salarisspecificatie zichtbaar zijn) vereist dat het salarissysteem gemoderniseerd wordt. Door online realtime inzicht te creëren kan op iedere vestiging een salarisadministrateur bespaard worden.
• TREIN (Tijd Registratie Eindlijnen); het systeem geeft online realtime inzicht in tijdsbesteding van het personeel op de eindlijnen. Hiermee kan een overschot aan capaciteit snel ingezet worden op plaatsen waar mensen tekort zijn. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat het systeem aan de privacy eisen voldoet. Het mag niet oneigenlijk als beoordelingsinstrument gebruikt worden. Hiertoe leg ik aan de medewerkers uit hoe we dit garanderen.
Vragen beantwoord ik graag! Ik ben te bereiken op 06 – 51478920 of per mail: Eric@Spooren-procura.nl